Obchodní podmínky IGM nástroje a stroje s.r.o.

1. Úvod - definice pojmů

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti na základě kupní smlouvy, nebo v souvislosti s ní mezi prodávajícím společností IGM nástroje a stroje s.r.o., sídlem V Kněžívce 201, Tuchoměřice Praha-západ, registrována v České republice u Městského soudu v Praze pod číslem C/50931, IČ 25114727, DIČ CZ25114727, dále jen „prodávající“, na straně jedné a kupujícím na straně druhé. Tyto obchodní podmínky upravují rozdílně práva a povinnosti pro kupující, kteří vystupují ve vztazích s prodávajícím jako spotřebitelé (dále jen „kupující spotřebitel“) a rozdílně pro osoby fyzické či právnické podnikající podle živnostenského zákona či jiného zvláštního zákona či státní a veřejnoprávní instituce a organizace (dále jen „ kupující podnikatel“), kteří ve vztazích s prodávajícím jednají v rámci podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, kdy rozdílná práva a povinnosti obou kupujících jsou upravena a odlišena níže jako práva a povinnosti „kupujícího spotřebitele“ a práva a povinnosti „kupujícího podnikatele“. Pokud tyto podmínky upravují některá práva společně a shodně pro kupujícího spotřebitele i kupujícího podnikatele, kupující podnikatel i kupující spotřebitel jsou shodně označováni jako „kupující“. Předmětem koupě je zboží uvedené v kupní smlouvě (dále jen „zboží»).

Tyto obchodní podmínky vylučují použití veškerých jiných vzorových podmínek, na které mohlo být odkázáno v jakýchkoliv sděleních nebo předchozích jednáních smluvních stran. V případě rozporu mezi těmito Obchodními podmínkami a Smlouvou jsou rozhodující ustanovení Smlouvy.

2. Objednávka a uzavření smlouvy

Objednat zboží a platně uzavřít kupní smlouvu může kupující osobně v zákaznickém centru, telefonicky, emailem nebo prostřednictvím internetového obchodu. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu může kupující libovolně před odesláním upravovat či měnit přímo na webových stránkách po přihlášení do svého profilu.

Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Přijetím objednávky se rozumí předání ( při uzavření kupní smlouvy v zákaznickém centru) nebo zaslání potvrzení „Potvrzení objednávky“, které je zasíláno neprodleně prodávajícím na e-mail kupujícího a zároveň je uloženo v databázi prodávajícího. Potvrzení objednávky je smlouvou a lze ji měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo ze zákonných důvodů. Uzavřená kupní smlouva je archivována a kupujícímu k ní bude na vyžádání umožněn přístup, v případě nákupu na internetovém obchodu k ním má přístup ve svém profilu.

V případě změny objednávky, která již byla dříve potvrzena prodávajícím, je takto změněná objednávka závazná pro obě strany okamžikem potvrzení změny objednávky prodávajícím. Prodávající není povinen akceptovat změnu objednávky v okamžiku, kdy již předal zboží dle původní objednávky přepravci, či již zboží upravil na přání kupujícího nebo se jedná o zboží objednané na zakázku pro kupujícího. V případě úplného zrušení objednávky kupujícím podnikatelem již potvrzené prodávajícím, a to i po výše zmíněné důvodné neakceptaci změny závazné objednávky ze strany prodávajícího, může prodávající po kupujícím podnikateli požadovat smluvní pokutu (storno poplatek) ve výši až 15% z ceny zboží podle toho v jaké fázi zpracování objednávky se objednávka nachází . Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok prodávajícího na náhradu případně vzniklé škody.

Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu v objednávce nezbytné údaje potřebné k plnění objednávky (tj. určení způsobu dodání, identifikační údaje kupujícího dle průkazu totožnosti nebo dle jeho výpisu z veřejného rejstříku, doručovací adresa, fakturační údaje). Kupující podnikatel je povinen poskytout identifikační (IČO) a daňové identifikační číslo DIČ pokud je plátcem DPH.

V případě vývozu z České republiky do jiných států E.U. může zahraniční Kupující podnikatel, který je registrovaný k placení daně z přidané hodnoty a v systému Intrastat, zažádat prodávajícího písemnou formou o možnost dodávek s nulovým % dph. Po kladném ověření registračního čísla, může prodávající potvrdit objednávku s 0% dph zahraničnímu kupujícímu podnikateli.  

Obchodovat a uzavírat kupní smlouvu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku mohou pouze osoby, které jsou k těmto právním úkonům způsobilé. Nezletilí mohou uzavírat kupní smlouvu pouze v rozsahu jejich způsobilosti. Kupní smlouvu týkající se zboží vyšší hodnoty, mohou za nezletilé uzavřít pouze jejich zákonní zástupci. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních a datových služeb používaných objednatelem. Prodávající si vyhrazuje právo oslovovat zákazníky v rámci marketingových průzkumů.

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně záručních podmínek, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky a záruční podmínky jsou viditelně umístěny v sídle a zákaznických centrech prodávajícího, na jeho webových stránkách www.igm.cz a nebo www.fachshop.cz a jeho jazykových mutací. Tyto podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: vyčerpání skladových zásob, zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, je chybně uvedena cena nebo kupující je v prodlení s platbou. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu. Dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nejsou předmětem kupní smlouvy.

3. Ceníky a ceny zboží

Pokud není výslovně uvedeno něco jiného, platí, že ceny zboží nabízeného prodávajícím jsou uváděny bez daně z přidané hodnoty, s daní z přidané hodnoty a nezahrnují dopravu.

Základní katalogové ceny jsou uvedeny v katalogu. Tyto ceny jsou ceníkové pokud nejsou označeny červeně se symbolem (A) jako akční ceny a jsou platné po dobu platnosti katalogu nebo do vyprodání zásob. Katalog má platnost zpravidla 1 rok. Kvartální nabídka produktů za Akční ceny je uvedena v minikatalogu novinek a akcí a ceny jsou platné po dobu platnosti minikatalogu. Prodávající si vyhrazuje právo kategorizace kupujících, kteří se zaregistrují u prodávajícího jako registrovaní zákazníci. Těmto kupujícím může poskytnout prodávající další slevy z výše uvedených cen.

Při objednání prostřednictvím internetu platí cena uváděná v okamžik objednání. Při objednání dle katalogu, letáku nebo inzerátu (dále jen „katalog“) platí cena zde uváděná, nebo cena dle přiložené nabídky či ceníku, a to do vydání nového katalogu nebo do uplynutí doby platnosti nabídky či dle textu katalogu. Při telefonickém objednání platí cena sdělená operátorem. V pochybnostech se použije cena dle aktuální nabídky na internetu.

Prodávající si vyhrazuje právo jednostranné úpravy cen v případě nárůstu nákladů vzniklých v důsledku skutečností mimo jeho kontrolu, které se objevily v období po uveřejnění nabídky (zvýšení daní, změna měnového kursu, výrazné změny dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží, chybou při tisku ceny apod.), a to prostřednictvím zveřejnění sdělení na internetu, a pokud již došlo k uzavření smlouvy, pak na základě jednostranného písemného oznámení Kupujícímu. V případě, že Kupující se zvýšením ceny nesouhlasí, je oprávněn od Smlouvy odstoupit.

Pokud není cena zboží známa v době uzavření kupní smlouvy, bude stanovena dohodou stran později, kdy v tomto případě má kupující povinnost do 2 dnů od prokazatelného sdělení kupní ceny  prodávajícím sdělit, zda sdělenou kupní cenu akceptuje či nikoliv. V případě, že kupující nesdělí ve lhůtě akceptaci ceny, považuje se tento projev jako nesouhlas s cenou a s nabídkou prodávajícího a kdy prodávající je následně oprávněn zrušit objednávku bez sankcí pro obě strany.

Pokud není stanoveno jinak, veškeré nabídky jsou platné dva týdny od vydání nebo do vyčerpání zásob. U objednávek k pozdějšímu datu a / nebo opakovaných objednávek nelze požadovat dříve uváděné ceny.

4. Dodání zboží

U zboží, které má prodávající k dispozici na skladě, je toto zpravidla k dodání v zákaznických centrech prodávajícího do druhého pracovního dne po potvrzení objednávky prodávajícím. Zboží, které není skladem, se považuje za zboží na objednávku a dobu dodání určuje prodávající. Zboží je zarezervováno a zpravidla je zboží dodáno nejpozději do 4 týdnů od potvrzení objednávky prodávajícím. Pokud není zboží v této lhůtě dodáno, je kupující informován o novém dodatečném termínu dodání. Doba dodání uváděná v nabídce či ve Smlouvě je pouze orientační a prodávající není odpovědný za škody vzniklé z důvodu zpoždění dodání oproti předpokládané době dodání.

Způsob dodání zboží záleží na volbě kupujícího, kdy kupující uvede způsob dodání zboží v objednávce. Pokud tak neučiní, zvolí prodávající způsob dopravy sám. Zboží je podle svého charakteru možno dodat přepravní balíkovou nebo paletovou službou na adresu kupujícího nebo je možné zboží vyzvednout osobně v zákaznických centrech prodávajícího. Aktuální ceny za přepravu zboží přepravní balíkovou nebo paletovou službou jsou uvedeny v sekci Vše o nákupu /„Doprava a platba“ na webových stránkách prodávajícího.

Při převzetí zboží osobně kupujícím je na žádost kupujícího zboží předvedeno. Převzetí zboží osobně v zákaznickém centru musí být vždy písemně potvrzeno a současně zde musí být uvedeno, zda bylo zboží kupujícímu předvedeno či nikoliv.

Při dodání zboží přepravní službou platí, že jsou zásilky realizovány pouze ve všední den. Při objednávkách provedených v sobotu, neděli, nebo ve státní svátek, bude zboží odesláno první následující pracovní den. Zboží dodávané prostřednictvím přepravce je vždy prodávajícím zabaleno do ochranných obalů způsobem obvyklým, tak aby se předešlo poškození zboží, kdy použité ochranné obaly, resp. jejich potisk či popis nemusí korespondovat s dodávaným zbožím. Dodávané zboží je vždy identifikováno štítkem na ochranném obalu, který informuje kupujícího o prodávajícím jako odesílateli.

Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží od přepravce, které je zjevně poškozeno, nebo je poškozen přepravní obal takovým způsobem, že vyvolává důvodnou domněnku, že zboží uvnitř je poškozeno (platí i pro případy, kdy je na obalu vidět, že byl vystaven působení počasí nebo vody). Pokud bude kupující chtít přesto zboží převzít, protože ne vždy musí mít poškození obalu zboží vliv na jeho obsah, je kupujícím povinen s přepravcem při dodání zboží sepsat protokol o poškození zásilky, nebo tuto vadu vhodným způsobem zdokumentovat. V případě, že kupující po doručení zboží a jeho vybalení zjistí fyzické poškození zboží, které může být poškozeno působením dopravy, je třeba tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu (kupující podnikatel nejpozději do 24 hodin, kupující spotřebitel nejlépe do 24 hodin, nejpozději však do 3 pracovních dnů) prodávajícímu, který bude kupujícího informovat o dalším postupu a vyřízení reklamace u přepravce.

Pokud kupující nepřevezme zboží včas nebo odmítne převzít zboží a pokud výslovně nebo mlčky odmítne převzít zboží i po stanovení přiměřené dodatečné lhůty z jiných než zákonných důvodů, může prodávající odstoupit od smlouvy a požadovat náhradu škody. Totéž platí pro opožděnou úhradu sjednané konečné částky.
V případě, že si objednané zboží kupující nepřevezme do 14 dnů od vyzvání příslušnou prodejnou prodávajícího (prostřednictvím e-mailové nebo SMS zprávy), považuje se objednávka zboží za zrušenou.

Vlastnické právo k obalům přechází na kupujícího okamžikem předání a převzetí předmětu koupě a s ním i veškeré povinnosti vyplývající se zákona o obalech.

Po dobu prodlení kupujícího podnikatele s převzetím zboží na prodejně či nepřevzetím od přepravce přechází na tohoto nebezpečí škody, ztráty a zničení věci. Kupující podnikatel je povinen prohlédnout zboží podle možnosti co nejdříve po převzetí zboží, nejdéle však do 24 hodin od převzetí s výjimkou případů, kdy zboží bylo předvedeno na prodejně a případné poškození zboží uplatnit u prodávajícího do 24 hodin od převzetí zboží. Kupujícímu spotřebiteli je tento postup doporučen s ohledem na předcházení případným problémům spojených s pozdější reklamací stavu dodávky. Prodávající odpovídá kupujícímu spotřebiteli za to, že zboží je v okamžiku převzetí ve shodě s kupní smlouvou.

Dodání zboží je uskutečněno jeho odesláním Kupujícímu podnikateli, tj. je uskutečněno v okamžiku, kdy je zboží předáno prodávajícím prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího podnikatele (okamžik dodání). Při odeslání zboží prostřednictvím přepravce kupujícímu spotřebiteli, je zboží dodáno jeho převzetím od přepravce. Uskutečňuje-li prodávající podle své volby přepravu zboží na svůj náklad, je dodání uskutečněno v okamžiku, kdy je Kupujícímu umožněno nakládat se zbožím v dohodnutém místě určení. Při osobním vyzvednutí je dodání uskutečněno v okamžiku, kdy je Kupujícímu umožněno nakládat se zbožím v místě prodeje u prodávajícího. Je-li dohodnuta lhůta k převzetí, je dodání uskutečněno v poslední den dohodnuté lhůty, nepřevezme-li si Kupující zboží dříve.

Nebezpečí škody na zboží a s tím související veškerá odpovědnost vůči třetím osobám přechází na Kupujícího v okamžiku dodání.

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem úplného zaplacení kupní ceny nebo okamžikem dodání zboží, a to tím okamžikem, který nastane později. Dokud je zboží ve vlastnictví prodávajícího, tento se může v důsledku nesplnění povinností Kupujícího znovu chopit držby zboží. Dokud vlastnictví nepřejde na Kupujícího, je Kupující povinen zboží, které mu již bylo dodáno, na své náklady opatrovat, jako by byl skladovatelem, a není s ním oprávněn nijak nakládat ani je užívat nebo do něj zasahovat. Obdobně se postupuje, pokud se Prodávající z jakéhokoli důvodu znovu stane vlastníkem zboží.

5. Platební podmínky

Kupní cenu za dodávané zboží je možno, dle volby kupujícího, zaplatit hotově nebo platební kartou při převzetí zboží v zákaznickém  centru prodávajícího, na dobírku nebo platební kartou (může se lišit podle zemí)  při zaslání zboží přepravcem, nebo bezhotovostním převodem předem na základě zálohové (proforma) faktury, kterou vystaví prodávající kupujícímu na základě žádosti kupujícího. Jiné způsoby platebních podmínek je možné dohodnout individuálně a to pouze písemnou formou. Aktuální poplatky za způsob platby jsou uvedeny sekci Vše o nákupu /„Doprava a platba“ na webových stránkách prodávajícího.

Při bezhotovostní úhradě je kupní cena zaplacena teprve připsáním celé kupní ceny (popř. části ceny za samostatnou část dodávky) na účet prodávajícího.

Prodávající má vůči kupujícímu spotřebiteli nárok na úroky z prodlení ve výši základní úrokové sazby stanovené Českou národní bankou zvýšené o 8 procentních bodů a vůči kupujícímu podnikateli ve výši 1,5 % z dlužné částky za každý měsíc prodlení. Pokud nebudou včas uhrazeny dílčí pohledávky, nebo pokud bude na majetek kupujícího podnikatele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, je prodávající oprávněn s okamžitou účinností prohlásit za splatné všechny dosud nezaplacené pohledávky. Pokud kupující podnikatel dluží úhradu několika faktur nebo dílčích pohledávek, může prodávající stanovit, že bude splátka nejdříve započtena na starší dluh.

Za každou zaslanou upomínku může být účtován administrativní poplatek 166,60 Kč bez DPH (200,-Kč včetně DPH). V případě řešení závazku právní cestou bude účtován administrativní poplatek ve výši 5000,-Kč bez DPH (6000,-Kč s DPH).

Pokud kupující objedná zboží které je vyrobeno podle přání kupujícího, nestandardní množství (liší se u každého produktu s ohledem na jeho povahu), zboží které prodávající nemá skladem, může prodávající kupujícího požádat o úhradu zálohy v předem dohodnuté výši i přesto, že kupujícímu internetový obchod prodávajícího umožnil úhradu na dobírku nebo platbu kartou. Kupující má v tomto případě právo od smlouvy odstoupit.

V případě, že je kupujícím zaplacena záloha na kupní cenu zboží dodávaného na zakázku, je záloha nevratná. Kupující má právo na vrácení zálohy pouze v případě, že dojde k odstoupení od smlouvy kupujícím na základě vyšší moci nebo výlučně z důvodu na straně prodávajícího.

V případě prodlení náleží prodávajícímu náhrada účelně vynaložených nákladů na vymáhání dlužné částky vůči kupujícímu. V případě vrácení zboží je prodávající oprávněn vázat vrácení kupní ceny na schválení daňového dobropisu kupujícím podnikatelem.

6. Odpovědnost za vady a záruka

Kupující je povinen neprodleně prohlédnout a zkontrolovat zboží a bez zbytečného odkladu písemně  a konkrétně reklamovat eventuální vady prodávajícímu a přestat zboží užívat.

Prodávající uspokojí v případě vad nároky kupujícího podnikatele podle vlastní volby, a to provedením opravy, výměnny zboží (nebo jeho defektní části) nebo snížením ceny. Jakékoli zboží vrácené prodávajícímu, které nelze opravit, přechází do vlastnictví prodávajícího. Nároky na náhradu škody jsou vyloučeny.

Kupující spotřebitel sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Prodávající je však oprávněn odmítnout druh zvoleného náhradního plnění, pokud je toto možné pouze s nepřiměřenými náklady a je k dispozici jiný druh dodatečného plnění bez podstatné újmy pro kupujícího. Provedenou volbu nemůže kupující spotřebitel změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě, či oznámí-li kupujícímu spotřebiteli, že vady neodstraní, může kupující spotřebitel požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.

Uplatní-li kupující spotřebitel právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání. Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

K odstranění vad je kupující povinen poskytnout prodávajícímu přiměřenou lhůtu; v opačném případě zanikají nároky z vad jakéhokoli druhu. Pokud se během lhůty k odstranění vad, stanovené přiměřeně ke všem okolnostem, nepodaří poskytnout nápravu plnění, může kupující odstoupit od smlouvy, nebo požadovat snížení kupní ceny. Kupující nemá právo odstoupit od smlouvy, jedná-li se pouze o nepatrné vady.

Náklady na dopravu a další náklady výměny nebo vrácení zboží nese kupujiící. Výslovně se sjednává, že pro případ vad věci kupujícímu nevzniká nárok na náhradu nákladů vynaložených na dopravu zboží ke a od prodávajícího. Prodávající není rovněž odpovědný za ušlý zisk kupujícího, jakož ani za jiné nepřímé škody v důsledku vad zboží.

Pro kupujícího spotřebitele poskytuje prodávající zákonnou odpovědnost za vady v délce 24 měsíců a pro kupujcího podnikatele v délce 6 měsíců ode dne vystavení prodejního dokladu, v jednosměnném provozu. Nad rámec zákonné odpovědnosti za vady poskytuje prodávající kupujícímu podnikateli dobrovolnou dodatečnou záruku v délce až 24 měsíců od data vystavení prodejního dokladu. Podmínky této záruky jsou uvedeny v Záručních podmínkách.

Kupující je povinen přísně dodržovat návody k obsluze dodávané spolu se zbožím. V případě nedodržení návodu k obsluze nevzniká odpovědnost prodávajícího. Sjednané vlastnosti předmětu smlouvy, který je prodávající povinen zajistit, vyplývají výhradně ze smluvních ujednání s kupujícím podnikatelem nikoli z vychvalování předmětu koupě, reklamy, prospektů apod. Kupující podnikatel neobdrží záruky v právním smyslu. V případě neoprávněného uplatnění práv z vad je Kupující podnikatel povinen uhradit veškeré náklady, které Prodávajiícímu v důsledku neoprávněné reklamace vznikly, včetně úhrady za práci techniků Prodávajícího ve výši odpovídající odměně za obdobné servisní služby dle aktuálního ceníku servisních zásahů prodávajícího.

7. Nárok prodávajícího na náhradu za užívání

Odstoupí-li od smlouvy prodávající z důvodu ležícího na straně kupujícího spotřebitele, je kupující spotřebitel vedle náhrady skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží povinen poskytnout prodávajícímu náhradu za používání zboží, určenou podle jeho opotřebení. Náhrada za užívání se sjednává ve výši 0,5 % kupní ceny za každý započatý kalendářní den od dodání zboží kupujícímu spotřebiteli do převzetí zboží prodávajícím.

Pokud kupující podnikatel vrátí věc kvůli odstoupení nebo neplnění, je prodávající oprávněn za dosavadní užívání věci požadovat úhradu za užívání, jakož i náklady na navrácení do předešlého stavu. Pro výpočet nároku na náhradu za užívání se zohlední optický a technický stav vráceného předmětu koupě. Úhrada za užívání činí nejméně 30 % kupní ceny netto, jakož i další poplatek za používání ve výši 4 % z celkové úhrady za každý započatý kalendářní měsíc.

8. Omezení odpovědnosti za škodu

Odpovědnost zákonných zástupců, pověřených osob a zaměstnanců prodávajícího vůči kupujícímu je kromě případů úmyslu nebo hrubé nedbalosti vyloučena. Vy´slovneˇ se sjedna´va´, zˇe se pro prˇi´pad vzniku sˇkody v du°sledku jedna´ni´ prodávajícího na straneˇ prodávajícího nevznika´ zˇa´dna´ odpoveˇdnost za sˇkodu, dokud cena předmětu plnění neni´ zcela uhrazena. Pokud odpovědnost vznikne, je navi´c omezena vy´sˇi´ ceny předmětu plnění smlouvy. Prodávající neni´ odpoveˇdný za zˇa´dnou sˇkodu, ktera´ vznikne kupuji´ci´mu v du°sledku jeji´ho prodleni´ a za usˇly´ zisk kupuji´ci´ho podnikatele, jakozˇ ani za jine´ neprˇi´me´ sˇkody kupujcího.

9. Výhrada vlastnictví

Zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny za zboží včetně všech souvisejících pohledávek prodávajícího ve vlastnictví prodávajícího.

V případě dalšího prodeje před úplným zaplacením kupní ceny postoupí kupující svoje pohledávky za dlužníkem prodávajícímu ve výši svých závazků vůči prodávajícímu. Kupující je povinen prodávajícímu písemně potvrdit postoupení pohledávek.

V případě zásahů třetích osob, zejména při obstavení předmětu koupě, je kupující podnikatel povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit prodávajícímu a třetí osobu zároveň upozornit na výhradu vlastnictví prodávajícího. Kupující podnikatel hradí všechny náklady, které musí být vynaloženy na zrušení zásahu a na opětovné opatření předmětu koupě. Pro kupujícího podnikatele platí, že dokud trvá výhrada vlastnictví , jsou prodej, zastavení, převod vlastnictví, pronájem, nebo jiné přenechání předmětu koupě omezující zajištění prodávajícího přípustné pouze po předchozím písemném souhlasu prodávajícího. Pro kupujícího podnikatele platí, že v případě porušení povinností uvedených v tomto odstavci má prodávající právo odstoupit od smlouvy.
Během doby trvání výhrady vlastnictví je kupující oprávněn držet a používat zboží.

10. Odstoupení od smlouvy

Prodávající může odstoupit od kupní smlouvy v případě, že dodání zboží se stane nemožným, dále v případě, že prodávající po potvrzení objednávky dodatečně zjistí věrohodným způsobem skutečnosti zakládající důvodné obavy o tom, že nabízené zboží nesplňuje zákonné podmínky pro volný prodej na trhu nebo nesplňuje podmínky bezpečnosti, či zboží, které má prodávající k dispozici začne vykazovat závady a poruchy nezaviněné prodávajícím, kdy prodávající nebude schopen zajistit dodání zboží v minimálně běžné kvalitě.

Bez ohledu na jiné zákonné a smluvní důvody je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud kupující uvedl nesprávné údaje o své bonitě, zastaví svoje platby nebo dílčí platby, je proti němu podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, nebo se hospodářské poměry zhorší natolik, že nelze od prodávajícího spravedlivě požadovat, aby byl smlouvou vázán.

Odstoupení od smlouvy - kupující spotřebitel
Uzavřel-li kupující spotřebitel smlouvu prostřednictvím internetového obchodu, nebo mimo obchodní prostory prodávajícího, může bez ohledu na jiné zákonné a smluvní důvody odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodů ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží. K realizaci práva odstoupení od smlouvy může kupující využít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je k dispozici ke stažení na internetových stránkách prodávajícího. Na internetových stránkách je umístěno rovněž poučení o právu na odstoupení od smlouvy. Po vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy potvrdí prodávající bez zbytečného odkladu jeho přijetí.

Odstoupí-li kupující spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu zboží, které od něho obdržel, bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy. Náklady na vrácení zboží hradí při uplatnění práva na odstoupení kupující. Pokud dodané zboží neodpovídá objednanému zboží, hradí náklady na vrácení prodávající.

Odstoupí-li kupující spotřebitel od smlouvy z důvodu ležícího na straně prodávajícího, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá, nebo prokáže, že je prodávajícímu odeslal.

Odstoupení od smlouvy - kupující podnikatel

Prodlení prodávajícího s dodáním zboží se považuje za nepodstatné porušení smlouvy. V případě, že prodávající nedodá zboží ani v novém termínu dohodnutém s kupujícím podnikatelem, je kupující podnikatel oprávněn od smlouvy odstoupit, kdy toto odstoupení musí být písemné a musí být doručeno prodávajícímu.

Kupující podnikatel není oprávněn odstoupit od smlouvy v důsledku prodlení prodávajícího, pokud mu byla doručena zpráva o tom, že plnění dle kupní smlouvy již bylo odesláno na adresu kupujícího. Pokud je zboží dodáváno v obalu, který je kupujícím podnikatelem zničen a zboží po vrácení z důvodu odstoupení nelze již prodat jako nové, má prodávající nárok na náhradu znehodnocení zboží, kdy výše znehodnocení je určena jako rozdíl mezi kupní cenou, za které bylo zboží prodáno a kupní cenou, za které je možno zboží prodat jako použité. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy pro prodlení s úhradou kupní ceny nebo v důsledku opakovaného neposkytnutí součinnosti kupujícího podnikatele při doručování zboží, kdy v tomto případě není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody.

Právo na odstoupení neexistuje u dodávek zboží, které byly vyrobeny podle specifikace kupujícího, nebo které na základě jejich vlastností není možné zaslat zpět. O výrobu podle specifikace kupujícího se jedná zejména tehdy, je-li kupujícímu dodáno zboží, které je označeno v katalogu «S» nebo tam není uvedeno.

11. Příslušný soud a rozhodné právo

Smluvní strany sjednávají výlučnou pravomoc českých soudů. Právní vztah mezi smluvními stranami se řídí českým právním řádem. Kupující není oprávněn jednostranně započíst jakákoli práva proti pohledávce Prodávajícího. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně Smlouvou nebo těmito Obchodními podmínkami neupravené se řídí českými právními předpisy.
Užití Úmluvy OSN o mezinárodní koupi zboží (CISG) se vylučuje.

Kupující podnikatel není oprávněn postoupit jakákoli práva a pohledávky ze Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího.

12. Stížnosti a závěrečná ustanovení

Vyřizování stížností kupujících spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy predaj@igm.sk. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.  

Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí s tím, že prodávající údaje získané v souvislosti se smluvním vztahem, tj. údaje uvedené v objednávce, může zpracovávat pro marketingové a obchodní účely a za tímto je může zpřístupnit třetím subjektům spolupracujícím s prodávajícím na zajištění marketingových akcí, toto vše při respektování platných předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Tento souhlas kupujícího může být kdykoliv odvolán, a to výslovným prohlášením učiněným písemnou formou a zaslaným prodávajícímu. Podrobnosti týkající se této problematiky jsou uvedeny na webové stránce prodávajícího.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce a v jazykových mutacích internetového obchodu. Veškeré překlady do cizích jazyků jsou pouze orientační a v případě nesouladu mezi českým zněním a překladem má přednost znění v českém jazyce vyjma výše a měny administrativních poplatků.

13. Ostatní

Změny a doplňky těchto Obchodních podmínek musí mít ke své účinnosti písemnou formu. Od požadavku písemné formy lze upustit rovněž pouze písemně.

Prodávající je oprávněn převést veškerá práva a povinnosti včetně těch, které vyplývají z těchto obchodních podmínek, na autorizovaného smluvního prodejce a vyvázat se tak ze svých povinností. V souvislosti s tímto převodem se mění rovněž místo plnění na sídlo smluvního prodejce. Kupující musí být o této skutečnosti neprodleně informován.

Neplatnost nebo neúčinnost jednotlivých ustanovení nezpůsobuje neúčinnost či neplatnost ostatních ustanovení.

Kupující výslovně prohlašuje, že se důkladně seznámil s těmito obchodními podmínkami a záručními podmínkami, a že jim rozumí.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne 16.8.2016 a v plném rozsahu ruší obchodní podmínky předchozí.

Celé podmínky si můžete stáhnout ve formátu PDF zde.
Vzorové odstoupení od smlouvy kupující spotřebitel ve formátu PDF zde.

IGM nástroje a stroje s.r.o.
V Kněžívce 201, CZ-25267 Tuchoměřice
T: +420 220 950 910
E: predaj@igm.sk