Warunki handlowe IGM nástroje a stroje s.r.o. 

Warunki handlowe dla konsumentów

1. Wprowadzenie - definicje pojęć

Wszystkie stosunki umowne zawierane są zgodnie z prawem Republiki Czeskiej. Niniejsze warunki handlowe stanowią standardowe warunki sprzedaży między stronami umowy kupna, tj. między spółką IGM nástroje a stroje s.r.o. z siedzibą w Tuchoměřice Praha-západ przy ulicy V Kněžívce 201, zarejestrowaną w Republice Czeskiej przez Sąd Miejski w Pradze pod numerem C / 50931, REGON 25114727, NIP CZ25114727, zwanej dalej „Sprzedającym” z jednej strony, a Kupującym, który jest konsumentem, z drugiej strony - zwanym dalej „ Kupującym". Konsumentem jest każda osoba, która poza zakresem swojej działalności gospodarczej lub poza zakresem samodzielnego wykonywania swojego zawodu zawiera ze Sprzedającym umowę lub w inny sposób z nim współpracuje.

Przedmiotem zakupu jest towar określony w umowie kupna (zwany dalej „towarem”).

Niniejsze warunki handlowe wykluczają stosowanie jakichkolwiek innych wzorcowych warunków, do których mogła się odnosić wcześniejsza korespondencja lub poprzednie negocjacje stron. W przypadku sprzeczności pomiędzy niniejszymi Warunkami handlowymi a Umową, decydujące są postanowienia Umowy.


2. Zamówienie i zawarcie umowy

Kupujący może zamówić towar i zawrzeć umowę kupna osobiście w punktach sprzedaży, telefonicznie, e-mailem lub za pośrednictwem sklepu internetowego. Wszystkie zamówienia składane za pośrednictwem sklepu internetowego mogą być dowolnie modyfikowane lub zmieniane przez Kupującego bezpośrednio na stronie internetowej po zalogowaniu się na koncie.

Umowa kupna zostaje zawarta poprzez wysłanie zamówienia od Kupującego i przyjęcie zamówienia przez Sprzedającego. Przyjęcie zamówienia polega na przekazaniu (przy zawieraniu umowy kupna w punktach sprzedaży) lub przesłaniu potwierdzenia „Potwierdzenie zamówienia”, które Sprzedajacy niezwłocznie przesyła na adres e-mailowy Kupującego. Potwierdzenie to jest również przechowywane w bazie danych Sprzedajacego. Potwierdzenie zamówienia jest umową i można je zmienić lub anulować tylko za zgodą stron lub z przyczyn prawnych. Zawarta umowa kupna jest archiwizowana a Kupujący otrzyma do niej dostęp na żądanie; w przypadku zakupu w sklepie internetowym Kupujący ma do niej dostęp na swoim koncie.

W przypadku zmiany zamówienia, które zostało wcześniej potwierdzone przez Sprzedającego, jest ona wiążąca dla obu stron od momentu potwierdzenia zmiany zamówienia przez Sprzedającego. Sprzedający nie jest zobowiązany do zaakceptowania zmiany zamówienia w momencie, gdy przekazał już towar zgodnie z pierwotnym zamówieniem przewoźnikowi lub dokonał już modyfikacji towaru na żądanie Kupującego lub zamówiony towar jest produktem nieprefabrykowanym.

Kupujący zobowiązany jest do podania w zamówieniu swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia (tj. określenia sposobu dostawy, danych osobowych zgodnych z dowodem osobistym, adresu dostawy, danych do faktury).

Handlować i zawierać umowy kupna za pomocą środków porozumiewania się na odległość mogą tylko podmioty prawnie uprawnione do tych czynności. Osoby niepełnoletnie mogą zawrzeć umowę kupna tylko w zakresie swojej kwalifikowalności. Umowę kupna na towary o wyższej wartości, w przypadku nieletnich może zawrzeć wyłącznie ich przedstawiciel ustawowy.

Koszty wynikające z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość (telefon, internet itp.) w celu realizacji zamówienia są w normalnej wysokości i zależą od cennika usług telekomunikacyjnych i transmisji danych, z których korzysta klient. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zwracania się do Kupującego w celach marketingowych (wypełnianiu ankiet). Wysyłając zamówienie, Kupujący potwierdza, że ??zapoznał się z niniejszymi warunkami handlowymi, w tym warunkami gwarancji, i że się z nimi zgadza. Niniejsze warunki handlowe i warunki gwarancji znajdują się w widocznym miejscu w siedzibie i centrach sprzedaży Sprzedającego oraz na jego stronie internetowej www.igm.cz w różnych wersjach językowych. Niniejsze warunki stanowią integralną część zawartej umowy.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia lub jego części przed zawarciem umowy kupna bez podania przyczyny, a także w przypadku zaprzestania produkcji lub dostawy towaru, nieprawidłowego podania ceny lub zalegania z płatnością przez Kupującego. Jeśli Kupujący zapłacił już część lub całość ceny zakupu, kwota ta zostanie mu zwrócona na jego konto. Prezenty - towar bezpłatnie dołączany do innych zakupionych towarów - nie są przedmiotem umowy kupna.


3. Cenniki i ceny towarów

Ceny towarów oferowanych przez Sprzedajacego są podane bez podatku VAT, z podatkiem VAT i nie zawierają kosztów i opłat za opakowanie, ubezpieczenie i transport przez wybranego przez klienta przewoźnika.

Przy składaniu zamówienia obowiązuje aktualna cena podana w internecie w momencie składania zamówienia. W przypadku zamówienia telefonicznego obowiązuje cena podana przez pracownika biura obsługi klienta. W razie wątpliwości zostanie użyta cena zgodna z aktualną ofertą w internecie.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do kategoryzycji Kupujących, którzy się u niego zarejestrują. Klienci ci mają możliwość zakupu wybranych produktów za jeszcze niższe ceny po zalogowaniu się w sklepie internatowym za pomocą adresu e-mailowego i podaniu hasła.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen w internecie i / lub w katalogu w dowolnym momencie bez wcześniejszego uprzedzenia. Jeżeli umowa kupna została już zawarta, to na podstawie jednostronnego pisemnego powiadomienia Kupującego o zmianie cen. W przypadku braku zgody Kupującego na podwyższenie ceny przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy kupna.

O ile nie określono inaczej, wszystkie oferty są ważne przez dwa tygodnie od daty wystawienia lub do wyczerpania zapasów. W przypadku późniejszych i / lub powtarzających się zamówień nie można żądać wcześniej podanych cen.


4. Dostawa towaru

Towary dostępne w magazynie są rezerwowane po potwierdzeniu zamówienia i gotowe w ciągu 1 - 5 dni roboczych do wysyłki lub do odbioru osobistego w punktach sprzedaży Sprzedającego. W przypadku towarów, które nie są dostępne w magazynie, podawany jest przybliżony termin dostawy. Jeżeli termin dostawy nie jest znany w momencie potwierdzenia zamówienia, przyjmuje się, że towar zostanie dostarczony najpóźniej w ciągu 4 tygodni.

Termin dostawy podany w ofercie lub w umowie ma wyłącznie charakter orientacyjny a Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku opóźnienia w dostawie w stosunku do przewidywanego czasu dostawy.

Sposób dostawy towaru zależy od wyboru Kupującego; miałby on być podany przy składaniu zamówienia. Jeśli Kupujący nie dokona wyboru sposobu dostawy, Sprzedający zrobi to za niego. W zależności od charakteru towar może być dostarczony przesyłką paczkową lub paletową na adres Kupującego lub można go odebrać osobiście w punktach sprzedaży Sprzedającego. Aktualne ceny za transport towaru przesyłką paczkową lub paletową podane są w sekcji O zakupie / „Transport” na stronie internetowej Sprzedającego.

W przypadku odbioru osobistego towaru przez Kupującego wystawiana jest faktura lub dowód dostawy. Na życzenie Kupującego towar jest prezentowany, a następnie jest to odnotowywane na fakturze lub w dowodzie dostawy.

Przy dostawie towarów usługą transportową przesyłki realizowane są tylko w dni robocze. W przypadku zamówień złożonych w sobotę, niedzielę lub święta, towar zostanie wysłany pierwszego możliwego dnia roboczego. Towar dostarczany za pośrednictwem przewoźnika jest zawsze pakowany przez Sprzedającego w opakowanie ochronne, aby zapobiec jego uszkodzeniu. Nadruk lub opis opakowania ochronnego może nie odpowiadać dostarczonemu towarowi. Dostarczany towar jest zawsze oznaczony etykietą na opakowaniu ochronnym, która informuje Kupującego o Sprzedającym jako nadawcy.

Kupującemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru od przewoźnika, który jest ewidentnie uszkodzony lub jego opakowanie transportowe jest uszkodzone w taki sposób, że istnieje uzasadnione przypuszczenie, że znajdujący się w nim towar jest uszkodzony (dotyczy to również przypadków, gdy stan opakowania wskazuje na to, że było ono narażone na działanie warunków atmosferycznych lub wody). Jeżeli Kupujący mimo to będzie chciał odebrać towar - uszkodzenie opakowania nie zawsze wpływa na jego zawartość – to jest on zobowiązany do sporządzenia protokołu wraz z przewoźnikiem lub udokumentowania uszkodzenia przesyłki w formie pisemnej. W przypadku, że Kupujący po dostarczeniu i rozpakowaniu towaru stwierdzi jego fizyczne uszkodzenie, które mogło powstać podczas transportu, powinien jak najszybciej zgłosić to Sprzedającemu, najlepiej w ciągu 24 godzin, ale nie później niż 3 dni roboczych. Sprzedający poinformuje Kupującego o dalszym postępowaniu i załatwieniu reklamacji z przewoźnikiem.

Jeżeli Kupujący nie odbierze przedmiotu zakupu w terminie i wyraźnie odmówi odebrania towaru nawet po wyznaczeniu dodatkowego terminu odbioru, Sprzedający może odstąpić od umowy i żądać odszkodowania. To samo dotyczy opóźnionej płatności uzgodnionej wcześniej kwoty.

Własność opakowania oraz wszelkie obowiązki wynikające z ustawy o gospodarce opakowaniami przechodzą na Kupującego z chwilą wydania i przejęcia przedmiotu zakupu.

W celu zapobieżenia ewentualnym problemom związanym z późniejszymi reklamacjami dotyczącymi stanu przesyłki, zalecamy Kupującemu sprawdzenie towaru jak najszybciej po jego otrzymaniu, jednak nie później niż w ciągu 24 godzin od godziny otrzymania towaru, chyba że został on pokazany i zaprezentowany w punkcie sprzedaży. Sprzedający odpowiada przed Kupującym za zgodność towaru z umową kupna w momencie jego odbioru.

Dostawa towaru do Kupującego uskutecznia się w momencie odebrania go od przewoźnika. W przypadku odbioru osobistego dostawa jest realizowana poprzez umożliwienie Kupującemu rozporządzanie towarem w miejscu dostawy u Sprzedajacego. To samo dotyczy odbioru towaru przez przewoźnika wybranego przez Kupującego. W takim przypadku Kupujący poinformuje Sprzedającego o danych identyfikacyjnych przewoźnika.

Ryzyko uszkodzenia towaru i związana z tym wszelka odpowiedzialność wobec osób trzecich przechodzi na Kupującego w momencie dostawy.

Kupujący nabywa prawo własności towaru w momencie całkowitej zapłaty jego wartości lub z chwilą dostarczenia towaru, w zależności od tego, co nastąpi później. Dopóki towar jest własnością Sprzedającego, może on ponownie przejść w posiadanie towaru z tytułu niewywiązania się przez Kupującego ze swoich zobowiązań. Do momentu przejścia prawa własności na Kupującego, jest on zobowiązany do dbania o towar, który zostały mu już dostarczony, tak jakby był magazynierem. Nie jest on uprawniony do jego obsługi ani użytkowania w jakikolwiek sposób. To samo dotyczy sytuacji, gdy Sprzedający z jakiegokolwiek powodu ponownie stanie się właścicielem towaru.


5. Warunki płatności

Cena zakupu dostarczonego towaru może, według uznania Kupującego, zostać zapłacona gotówką lub kartą kredytową przy odbiorze towaru w punktach sprzedaży Sprzedającego, za pobraniem lub kartą kredytową (może się różnić w zależności od kraju) przy wysyłce towaru kurierem, lub przelewem bankowym na podstawie faktury zaliczkowej (proforma) wystawionej przez Sprzedającego na żądanie Kupującego. Inne sposoby płatności mogą zostać uzgodnione indywidualnie i tylko w formie pisemnej. Aktualne opcje płatności i ewentualne opłaty są podane w sekcji O zakupie / „Płatność” na stronie internetowej Sprzedającego. W przypadku płatności bezgotówkowej cena zakupu jest uważana za zapłaconą w momencie przelania całej kwoty zakupu(lub części ceny za oddzielną część dostawy) na konto Sprzedającego. Sprzedającemu przysługują od Kupującego odsetki za zwłokę w wysokości podstawowej stopy procentowej ustalonej przez Narodowy Bank Czeski, powiększonej o 8 punktów procentowych. Za każde wysłane upomnienie może zostać pobrana opłata administracyjna w wysokości 166,60 CZK bez VAT (200 CZK z VAT). W przypadku rozwiązania zobowiązania umownego na drodze sądowej zostanie naliczona opłata administracyjna w wysokości 5.000 CZK bez VAT (6.000 CZK z VAT). W przypadku zamówienia przez Kupującego towaru wyprodukowanego na jego specjalne zamówienie, towaru w ilości niestandardowej (różnej dla każdego towaru ze względu na jego charakter), której Srzedający nie ma w magazynie, Sprzedający może zażądać od Kupującego wpłaty uzgodnionej zaliczki, mimo, że sklep internetowy Sprzedającego oferuje opcję płatności za pobraniem lub kartą. W takim przypadku Kupujący ma prawo odstąpić od umowy. W przypadku wpłaty zaliczki przez Kupującego na poczet ceny zakupu towaru wyprodukowanego na specjalne zamówienie Kupującego, zaliczka nie podlega zwrotowi. Kupujący ma prawo do otrzymania zwrotu zaliczki tylko w przypadku odstąpienia od umowy z powodu siły wyższej lub wyłącznie z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego. W przypadku zwłoki Sprzedającemu przysługuje odszkodowanie za koszty poniesione w celu odzyskania należnej kwoty od Kupującego.


6. Odpowiedzialność za wady i rękojmia

Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia i skontrolowania otrzymanego towaru a w przypadku wykrycia wady do niezwłocznego złożenia reklamacji u Sprzedającego w formie pisemnej oraz zaprzestania używania towaru. Jeżeli Kupujący nie zgłosi wady w terminie, traci prawo do odstąpienia od umowy.

Kupujący poinformuje Sprzedającego jaki wybrał rodzaj świadczenia zastępczego w momencie zgłaszania wady lub w możliwie jak najszybszym terminie. Sprzedający jest jednak uprawniony do odmowy przyjęcia wybranego świadczenia zastępczego, jeżeli jego realizacja jest związana z niewspółmiernie wysokimi kosztami, a inny rodzaj świadczenia zastępczego jest możliwy bez znaczącej szkody dla Kupującego. Kupujący nie może zmienić dokonanego wyboru bez zgody Sprzedającego; nie dotyczy to sytuacji, gdy Kupujący zażąda naprawy wady, która okazała się niemożliwa do usunięcia. Jeśli Sprzedający nie usunie wad w rozsądnym terminie lub poinformuje Kupującego, że nie usunie wady, Kupujący może zamiast usunięcia wady zażądać obniżenia ceny zakupu towaru lub odstąpić od umowy. Po dostarczeniu nowego towaru, Kupujący zwraca Sprzedającemu na jego koszt przedmiot pierwotnie dostarczony.

Jeżeli Kupujący skorzysta z prawa rękojmi, Sprzedający zobowiązany jest potwierdzi mu na piśmie, kiedy dokona naprawy i jak długo będzie ona trwać. Kupujący natomiast jest zobowiązany zapewnić Sprzedającemu rozsądny czas na usunięcie wad; w przeciwnym razie roszczenia z tytułu rękojmi wygasają. Jeżeli w ustalonym terminie, wyznaczonym proporcjonalnie do wszystkich okoliczności, nie uda się naprawi szkody, Kupujący może odstąpić od umowy lub zażądać obniżenia ceny zakupu. Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli występują tylko drobne wady.

Koszty przesyłki i inne koszty wymiany lub zwrotu towaru ponosi Kupujący. Wyraźnie podkreśla się, że w przypadku wad towaru Kupującemu nie przysługuje prawo zwrotu kosztów poniesionych w związku z transportem towaru do i od Sprzedającego. Sprzedający nie ponosi również odpowiedzialności za utracone korzyści Kupującego, a także za inne szkody pośrednio wynikające z wad towaru.

Sprzedający zapewnia Kupującemu odpowiedzialność prawną za wady przez okres 24 miesięcy od daty wystawienia dokumentu sprzedaży. Warunki niniejszej gwarancji są określone w Warunkach gwarancji.

Kupujący jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania instrukcji obsługi dostarczonej wraz z towarem. W przypadku nieprzestrzegania instrukcji obsługi Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody. Uzgodnione właściwości towaru, które Sprzedający jest zobowiązany zapewnić, wynikają wyłącznie z ustaleń umownych z Kupującym, a nie z pochwał przedmiotu zakupu, reklamy, broszur itp.


7. Prawo Sprzedającego do odszkodowania za używanie towaru

Jeżeli Sprzedający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Kupującego, Kupujący jest zobowiązany do zwrotu kosztów Sprzedającemu, które ten poniósł w związku ze zwrotem towaru, oraz zwrotu kosztów używania towaru, ustalonych na podstawie jego zużycia. Opłata za używanie towaru wynosi 0,5% od ceny zakupu za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy od momentu dostarczenia towaru Kupującemu do momentu odbioru towaru przez Sprzedającego.


8. Ograniczenie odpowiedzialności za szkody

Odpowiedzialność przedstawicieli ustawowych, osób upoważnionych i pracowników Sprzedającego wobec Kupującego jest wykluczona, z wyjątkiem przypadków rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej.


9. Zastrzeżenie prawa własności towaru

Towar pozostaje własnością Sprzedającego do momentu uregulowania ceny zakupu towaru przez Kupującego, w tym wszystkich związanych z tym należności przysługujących Sprzedającemu.

W przypadku odsprzedaży towaru przed całkowitą zapłatą ceny kupna, Kupujący przeniesie swoją wierzytelnoś z dłużnika na Sprzedającego, a to w wysokości swoich zobowiązań wobec Sprzedającego. Kupujący jest zobowiązany do pisemnego potwierdzenia Sprzedającemu cesji wierzytelności.

W okresie zastrzeżenia własności Kupujący jest uprawniony do posiadania i używania towaru.


10. Odstąpienie od umowy

Sprzedający może odstąpić od umowy kupna, jeżeli dostawa towaru stanie się niemożliwa, a także jeżeli po potwierdzeniu zamówienia dodatkowo stwierdzi fakty budzące uzasadnione obawy, że oferowany towar nie spełnia warunków prawnych do sprzedaży na wolnym rynku lub nie spełnia warunków bezpieczeństwa, albo towar, którym Sprzedający dysponuje zacznie wykazywać wady nie spowodowane przez Sprzedającego, gdy Sprzedający nie będzie w stanie zapewnić dostawy towaru dobrej jakości.

Niezależnie od innych przyczyn prawnych i umownych, Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli Kupujący podał nieprawdziwe informacje o swojej zdolności kredytowej, wstrzymał płatności lub częściowe spłaty, stał się uczestnikiem postępowania upadłościowego lub sytuacja gospodarcza pogorszyła się do tego stopnia, że nie można wymagać od Sprzedającego, aby dotrzymał warunków umowy.

Jeżeli Kupujący zawarł umowę za pośrednictwem sklepu internetowego lub poza lokalem przedsiębiorstwa Sprzedającego, może on, niezależnie od innych przyczyn prawnych i umownych, odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni od dnia otrzymania towaru. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który jest dostępny do pobrania na stronie internetowej Sprzedajacego. Na stronie internetowej jest umieszczone również pouczenie o prawie odstąpienia od umowy. Po wypełnieniu i odesłaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy Sprzedający bez zbędnej zwłoki potwierdzi jego otrzymanie.

Jeżeli Kupujący odstąpi od umowy, prześle lub przekaże Sprzedającemu otrzymany od niego towar bez zbędnej zwłoki, nie później niż czternaście dni po odstąpieniu od umowy. Koszt odesłania towaru ponosi Kupujący na podstawie prawa odstąpienia od umowy. Jeżeli dostarczony towar nie odpowiada zamówionemu towarowi, koszty zwrotu ponosi Sprzedający.

Jeżeli Kupujący odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, Sprzedający zwróci mu bez zbędnej zwłoki - nie później niż czternaście dni po odstąpieniu od umowy - wszystkie środki pieniężne, w tym koszty dostawy otrzymane od Kupującego na podstawie umowy, w ten sam sposób w jaki je otrzymał. Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków pieniężnych Kupującemu, zanim Kupujący nieprzekaże towaru lub udowodni, że wysłał go Sprzedającemu.

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku dostaw towarów, które zostały wyprodukowane według specyfikacji Kupującego lub które ze względu na swoje właściwości nie mogą zostać zwrócone.


11. Właściwy sąd i obowiązujące prawo

Strony umowy uzgadniają wyłączną jurysdykcję sądów czeskich. Stosunek prawny między stronami umowy podlega prawu czeskiemu. Kupującemu nie przysługuje prawo do jednostronnego potrącenia jakichkolwiek wierzytelności z roszczeń Sprzedającego. Prawa i obowiązki stron umowy, które nie zostały wyraźnie uregulowane w Umowie lub w niniejszych Warunkach Handlowych, podlegają czeskim przepisom prawnym. Wyklucza się zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).


12. Reklamacje i postanowienia końcowe

Sprzedający zapewnia Kupującego obsługę reklamacji pod adresem elektronicznym prodej@igm.cz. Sprzedający prześle informację o rozstrzygnięciu reklamacji na adres e-mailowy Kupującego.

Za pozasądowe wyjaśnianie sporów konsumenckich wynikających z umowy kupna odpowiada Czeska Inspekcja Handlowa z siedzibą w Pradze 2 120 00 pod adresem Štěpánská 567/15, IČ: 000 20 869, adres internetowy: http://www.coi.cz

Platforma rozstrzygania sporów on-line, którą można znaleźć pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr może służyć do rozstrzygania sporów między Sprzedającym a Kupującym w ramach umowy kupna.

Europejskie Centrum Konsumenckie Republiki Czeskiej z siedzibą w Pradze 2 120 00 pod adresem Štěpánská 567/15, adres internetowy: http://www.evropskyspotrebitel.cz jest punktem kontaktowym w sprawie rozstrzygania sporów konsumenckich on-line oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22 / WE (rozporządzenie w sprawie internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich) zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r.

Sprzedający jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie licencji handlowej. Udzielania zezwoleń na handel dokonuje właściwy organ ds. zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, który ma prawo kontrolować, czy działalność jest prowadzona w sposób prawidłowy. Nadzór nad obszarem ochrony danych osobowych sprawuje Urząd Ochrony Danych Osobowych. Czeska Inspekcja Handlowa w ograniczonym zakresie nadzoruje również zgodność z ustawą nr 634/1992 Sb. o ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami przepisów prawnych.

Sprzedający oświadcza, że ??wszystkie dane osobowe (zwane dalej „danymi”) są traktowane jako poufne i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedajacego danych pozyskanych w związku ze stosunkiem umownym, tj. danych podanych w zamówieniu w celach marketingowych i biznesowych oraz może je w tych celach udostępniać podmiotom trzecim współpracującym ze Sprzedającym, ale za poszanowaniem obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Ta zgoda Kupującego może zostać w każdej chwili odwołana. Szczegóły dotyczące tej problematyki są dostępne na stronie internetowej Sprzedającego.

Umowa zawierana jest w języku czeskim oraz w wersjach językowych sklepu internetowego. Wszystkie tłumaczenia na języki obce mają jedynie charakter informacyjny, a w przypadku rozbieżności między wersją czeską a tłumaczeniem, pierwszeństwo ma wersja czeska, z wyjątkiem kwoty i waluty opłat administracyjnych.


13. Znaki towarowe, patenty i własność intelektualna

Kupujący wyraźnie przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że przez zawarcie umowy kupna i jej późniejszą realizację, nie nabywa żadnych praw do jakiegokolwiek patentu, znaku towarowego, nazwy handlowej (firmy), loga ani żadnego innego przedmiotu własności intelektualnej lub przemysłowej będącego własnością lub używanego przez Sprzedającego.

Sprzedający zastrzega sobie wszelkie prawa do całej własności intelektualnej, w tym tekstów, obrazków, ilustracji, znaków towarowych, grafik i wyposażenia na swojej stronie internetowej oraz w katalogach, a także wszelkiej korespondencji, którą Kupujący otrzyma od Sprzedającego. Są one chronione prawami autorskimi i umowami i należą do Sprzedającego lub jego dostawców.

Wszelka korespondencja między Sprzedającym a Kupującym ma charakter osobisty i poufny i tak należy ją traktować. Oznacza to, że nie może być publikowana ani rozpowszechniana w całości, w części ani w formie zbiorczej bez uprzedniej pisemnej zgody.

Kupujący zobowiązuje się nie podejmować ani nie zezwalać na jakiekolwiek działania, które mogłyby w jakikolwiek sposób zaszkodzić reputacji Sprzedającego lub negatywnie wpłynąć na prawa, ważność lub wartość przedmiotów własności intelektualnej lub przemysłowej, które są jego własnością lub są przez niego używane lub są przedmiotem zakupu na podstawie umowy kupna.


14. Inne

Wszelkie zmiany niniejszych Warunków muszą mieć formę pisemną, aby były skuteczne. Od wymogu formy pisemnej można odstąpić również tylko w formie pisemnej.

Sprzedający jest uprawniony do przeniesienia wszelkich praw i obowiązków, również tych wynikających z niniejszych warunków, na upoważnionego autoryzowanego dystrybutora i do zwolnienia się ze swoich zobowiązań. W związku z tym przeniesieniem zmienia się również miejsce wykonania świadczenia na siedzibę autoryzowanego dystrybutora. Kupujący musi zostać o tym niezwłocznie poinformowany.

Nieważność lub nieskuteczność niektórych przepisów nie powoduje nieskuteczności lub nieważności pozostałych przepisów.

Kupujący wyraźnie oświadcza, że ??dokładnie zapoznał się z niniejszymi Warunkami handlowymi i warunkami gwarancji, oraz że je rozumie.

Niniejsze Warunki handlowe wchodzą w życie z dniem 1.6.2021 i całkowicie anulują poprzednie warunki.

IGM nástroje a stroje s.r.o.
Ke Kopanině 560, CZ-25267 Tuchoměřice
T: +420 220 950 910
E: prodej@igm.cz


Aktualne warunki handlowe dla konsumentów można pobrać tutaj w formacie PDF

 


Warunki handlowe dla przedsiębiorców

1. Wprowadzenie - definicje pojęć

Wszystkie stosunki umowne zawierane są zgodnie z prawem Republiki Czeskiej. Niniejsze warunki handlowe dla przedsiębiorców regulują relacje między stronami umowy kupna lub w zwiazku z nią między spółką IGM nástroje a stroje s.r.o. z siedzibą w Tuchoměřice Praha-západ przy ulicy V Kněžívce 201, zarejestrowaną w Republice Czeskiej przez Sąd Miejski w Pradze pod numerem C / 50931, REGON 25114727, NIP CZ25114727, zwaną dalej „Sprzedającym” z jednej strony, a Kupującym, z drugiej strony. Kupującymi są w tym przypadku osoby fizyczne lub prawne, które prowadzą działalność gospodarczą zgodnie z ustawą o licencjach handlowych lub zgodnie z inną ustawą specjalną lub instytucje państwowe i publiczne oraz organizacje, które w stosunkach ze Sprzedającym działają w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub samodzielnego wykonywania zawodu, zwane dalej „Kupującym”.

Przedmiotem zakupu jest towar określony w umowie kupna (zwany dalej „towarem”).

Niniejsze warunki handlowe wykluczają stosowanie jakichkolwiek innych wzorcowych warunków, do których mogła się odnosić wcześniejsza korespondencja lub poprzednie negocjacje stron. W przypadku sprzeczności pomiędzy niniejszymi Warunkami handlowymi a Umową, decydujące są postanowienia Umowy.


2. Zamówienie i zawarcie umowy

Kupujący może zamówić towar i zawrzeć umowę kupna osobiście w punktach sprzedaży, telefonicznie, e-mailem lub za pośrednictwem sklepu internetowego. Wszystkie zamówienia składane za pośrednictwem sklepu internetowego mogą być dowolnie modyfikowane lub zmieniane przez Kupującego bezpośrednio na stronie internetowej po zalogowaniu się na koncie.

Umowa kupna zostaje zawarta poprzez wysłanie zamówienia od Kupującego i potwierdzenie zamówienia przez Sprzedającego. Potwierdzenie zamówienia jest umową i można je zmienić lub anulować tylko na piśmie za porozumieniem stron.

W przypadku zmiany zamówienia, które zostało wcześniej potwierdzone przez Sprzedającego, jest ona wiążąca dla obu stron od momentu potwierdzenia jej przez Sprzedającego. Sprzedający nie jest zobowiązany do zaakceptowania zmiany zamówienia w momencie, gdy przekazał już towar zgodnie z pierwotnym zamówieniem przewoźnikowi lub dokonał już modyfikacji towaru na żądanie Kupującego lub zamówiony towar jest produktem nieprefabrykowanym. W przypadku całkowitego anulowania zamówienia przez Kupującego, które zostało już potwierdzone przez Sprzedającego, nawet po wyżej podanym uzasadnionym braku akceptacji zmiany wiążącego zamówienia przez Sprzedającego, Sprzedający może wymagać od Kupującego kary umownej (opłaty za anulowanie) do 15% z ceny towaru w zależności od tego, na jakim etapie realizacji znajduje się zamówienie. Zapłata kary umownej nie ma wpływu na prawo Sprzedającego do odszkodowania za ewentualnie poniesioną szkodę.

Kupujący zobowiązany jest do podania Sprzedającemu w zamówieniu swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia tzn. określenia sposobu dostawy, danych osobowych zgodnych z dowodem osobistym lub wypisem z rejestru publicznego, adresu dostawy, danych do faktury, numeru identyfikacyjnego osoby (REGON) i numeru identyfikacji podatkowej (NIP), jeśli jest płatnikiem VAT.

W przypadku eksportu z Czech do innych krajów UE może zagraniczny nabywca, który jest zarejestrowany jako podatnik VAT oraz w systemie Intrastat, poprosić Sprzedającego o pisemne potwierdzenie możliwości dostawy towaru z 0% VAT. Po pozytywnej weryfikacji numeru identyfikacji podatkowej, Sprzedajacy może potwierdzić zagranicznemu nabywcy zamówienie z 0% VAT.

Wysyłając zamówienie, Kupujący potwierdza, że ??zapoznał się z niniejszymi warunkami handlowymi, w tym warunkami gwarancji, i że się z nimi zgadza. Niniejsze warunki handlowe i warunki gwarancji znajdują się w widocznym miejscu w siedzibie i centrach sprzedaży Sprzedającego oraz na jego stronie internetowej www.igm.cz w różnych wersjach językowych. Niniejsze warunki stanowią integralną część zawartej umowy.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia lub jego części przed zawarciem umowy kupna bez podania przyczyny, a także w przypadku zaprzestania produkcji lub dostawy towaru, nieprawidłowego podania ceny lub zalegania z płatnością przez Kupującego. Jeśli Kupujący zapłacił już część lub całość ceny zakupu, kwota ta zostanie mu zwrócona na jego konto. Prezenty - towar bezpłatnie dołączany do innych zakupionych towarów - nie są przedmiotem umowy kupna.


3. Cenniki i ceny towarów

Ceny towarów oferowanych przez Sprzedajacego są podane bez podatku VAT, z podatkiem VAT i nie zawierają kosztów i opłat za opakowanie, ubezpieczenie i transport przez wybranego przez klienta przewoźnika.

Przy składaniu zamówienia obowiązuje aktualna cena podana w internecie w momencie składania zamówienia. W przypadku zamówienia telefonicznego obowiązuje cena podana przez pracownika biura obsługi klienta. W razie wątpliwości zostanie użyta cena zgodna z aktualną ofertą w internecie.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do kategoryzycji Kupujących, którzy się u niego zarejestrują. Klienci ci mają możliwość zakupu wybranych produktów za jeszcze niższe ceny po zalogowaniu się w sklepie internatowym za pomocą adresu e-mailowego i podaniu hasła.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen w internecie i / lub w katalogu w dowolnym momencie bez wcześniejszego uprzedzenia. Jeżeli umowa kupna została już zawarta, to na podstawie jednostronnego pisemnego powiadomienia Kupującego o zmianie cen. W przypadku braku zgody Kupującego na podwyższenie ceny przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy kupna.

O ile nie określono inaczej, wszystkie oferty są ważne przez dwa tygodnie od daty wystawienia lub do wyczerpania zapasów. W przypadku późniejszych i / lub powtarzających się zamówień nie można żądać wcześniej podanych cen.


4. Dostawa towaru

Towary dostępne w magazynie są rezerwowane po potwierdzeniu zamówienia i gotowe w ciągu 1 - 5 dni roboczych do wysyłki lub do odbioru osobistego w punktach sprzedaży Sprzedającego. W przypadku towarów, które nie są dostępne w magazynie, podawany jest przybliżony termin dostawy. Jeżeli termin dostawy nie jest znany w momencie potwierdzenia zamówienia, przyjmuje się, że towar zostanie dostarczony najpóźniej w ciągu 4 tygodni.

Termin dostawy podany w ofercie lub w umowie ma wyłącznie charakter orientacyjny a Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku opóźnienia w dostawie w stosunku do przewidywanego czasu dostawy.

Sposób dostawy towaru zależy od wyboru Kupującego; miałby on być podany przy składaniu zamówienia. Jeśli Kupujący nie dokona wyboru sposobu dostawy, Sprzedający zrobi to za niego. W zależności od charakteru towar może być dostarczony przesyłką paczkową lub paletową na adres Kupującego lub można go odebrać osobiście lub za pośrednictwem przewoźnika w punktach sprzedaży Sprzedającego. Aktualne ceny za transport towaru przesyłką paczkową lub paletową i czas dostawy podane są w sekcji O zakupie / „Transport” na stronie internetowej Sprzedającego.

Kupującemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru od przewoźnika, który jest ewidentnie uszkodzony lub jego opakowanie transportowe jest uszkodzone w taki sposób, że istnieje uzasadnione przypuszczenie, że znajdujący się w nim towar jest uszkodzony (dotyczy to również przypadków, gdy stan opakowania wskazuje na to, że było ono narażone na działanie warunków atmosferycznych lub wody). Jeżeli Kupujący mimo to będzie chciał odebrać towar - uszkodzenie opakowania nie zawsze wpływa na jego zawartość – to jest on zobowiązany do sporządzenia protokołu wraz z przewoźnikiem lub udokumentowania uszkodzenia przesyłki w formie pisemnej. W przypadku, że Kupujący po dostarczeniu i rozpakowaniu towaru stwierdzi jego fizyczne uszkodzenie, które mogło powstać podczas transportu, powinien jak najszybciej zgłosić to Sprzedającemu, najlepiej w ciągu 24 godzin. Sprzedający poinformuje Kupującego o dalszym postępowaniu i załatwieniu reklamacji z przewoźnikiem.

Jeżeli Kupujący nie odbierze przedmiotu zakupu w terminie i wyraźnie odmówi odebrania towaru nawet po wyznaczeniu dodatkowego terminu odbioru, Sprzedający może odstąpić od umowy i żądać odszkodowania. To samo dotyczy opóźnionej płatności uzgodnionej wcześniej kwoty.

Własność opakowania oraz wszelkie obowiązki wynikające z ustawy o gospodarce opakowaniami przechodzą na Kupującego z chwilą wydania i przejęcia przedmiotu zakupu.

Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru i oznajmienia Sprzedającemu wszelkich jego uszkodzeń lub niezgodności z umową kupna jak najszybciej po jego otrzymaniu, jednak nie później niż w ciągu 24 godzin od godziny otrzymania towaru.

Jeżeli towar jest wysyłany na zlecenie Kupującego za pośrednictwem przewoźnika, dostawa towaru następuje poprzez przekazanie towaru pierwszemu przewoźnikowi w celu dostarczenia go Kupującemu. W przypadku odbioru osobistego dostawa jest realizowana poprzez umożliwienie Kupującemu rozporządzanie towarem w miejscu sprzedaży u Sprzedajacego. To samo dotyczy odbioru towaru przez przewoźnika wybranego przez Kupującego. W takim przypadku Kupujący poinformuje Sprzedającego o danych identyfikacyjnych przewoźnika.

Ryzyko uszkodzenia towaru i związana z tym wszelka odpowiedzialność wobec osób trzecich przechodzi na Kupującego w momencie dostawy.

Kupujący nabywa prawo własności towaru w momencie całkowitej zapłaty jego wartości lub z chwilą dostarczenia towaru, w zależności od tego, co nastąpi później. Dopóki towar jest własnością Sprzedającego, może on ponownie przejść w posiadanie towaru z tytułu niewywiązania się przez Kupującego ze swoich zobowiązań. Do momentu przejścia prawa własności na Kupującego, jest on zobowiązany do dbania o towar, który zostały mu już dostarczony, tak jakby był magazynierem. Nie jest on uprawniony do jego obsługi ani użytkowania w jakikolwiek sposób. To samo dotyczy sytuacji, gdy Sprzedający z jakiegokolwiek powodu ponownie stanie się właścicielem towaru.


5. Warunki płatności

Cena zakupu dostarczonego towaru może, według uznania Kupującego, zostać zapłacona gotówką lub kartą kredytową przy odbiorze towaru w punktach sprzedaży Sprzedającego, za pobraniem lub kartą kredytową (może się różnić w zależności od kraju) przy wysyłce towaru kurierem, lub przelewem bankowym na podstawie faktury zaliczkowej (proforma) wystawionej przez Sprzedającego na żądanie Kupującego. Inne sposoby płatności mogą zostać uzgodnione indywidualnie i tylko w formie pisemnej. Aktualne opcje płatności i ewentualne opłaty są podane w sekcji O zakupie / „Płatność” na stronie internetowej Sprzedającego.

W przypadku płatności bezgotówkowej cena zakupu jest uważana za zapłaconą w momencie przelania całej kwoty zakupu(lub części ceny za oddzielną część dostawy) na konto Sprzedającego.

Sprzedającemu przysługują od Kupującego odsetki za zwłokę w wysokości podstawowej stopy procentowej ustalonej przez Narodowy Bank Czeski, powiększonej o 8 punktów procentowych.

Jeżeli częściowe spłaty należności nie będą uregulowane w terminie lub jeżeli zostanie złożony wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego przeciwko Kupującemu, Sprzedający jest uprawniony do żądania zapłaty wszystkich zaległych należności ze skutkiem natychmiastowym. Jeśli Kupujący nie dokonał jeszcze zapłaty za zaległe faktury lub częściowo uregulował należności, Sprzedający może zastrzec, że w pierwszej kolejności zostanie potrącona rata ze starszego długu.

Za każde wysłane upomnienie może zostać pobrana opłata administracyjna w wysokości 166,60 CZK bez VAT (200 CZK z VAT). W przypadku rozwiązania zobowiązania umownego na drodze sądowej zostanie naliczona opłata administracyjna w wysokości 10.000 CZK bez VAT.

W przypadku zamówienia przez Kupującego towaru wyprodukowanego na jego specjalne zamówienie, towaru w ilości niestandardowej (różnej dla każdego towaru ze względu na jego charakter), której Srzedający nie ma w magazynie, Sprzedający może zażądać od Kupującego wpłaty uzgodnionej zaliczki, mimo, że sklep internetowy Sprzedającego oferuje opcję płatności za pobraniem. W takim przypadku Kupujący ma prawo odstąpić od umowy.

W przypadku wpłaty zaliczki przez Kupującego na poczet ceny zakupu towaru wyprodukowanego na specjalne zamówienie Kupującego, zaliczka nie podlega zwrotowi. Kupujący ma prawo do otrzymania zwrotu zaliczki tylko w przypadku odstąpienia od umowy z powodu siły wyższej lub wyłącznie z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego.

W przypadku zwłoki Sprzedającemu przysługuje odszkodowanie za koszty poniesione w celu odzyskania należnej kwoty od Kupującego. W przypadku zwrotu towaru, Sprzedający jest uprawniony do powiązania zwrotu ceny zakupu z zatwierdzeniem noty kredytowej przez Kupującego.


6. Odpowiedzialność za wady i rękojmia

Sprzedający zapewnia Kupującemu odpowiedzialność prawną za wady przez okres 6 miesięcy od daty wystawienia dokumentu sprzedaży. Oprócz odpowiedzialności prawnej za wady, Sprzedajacy udziela Kupującemu dobrowolnej dodatkowej rękojmi na kolejne 18 miesięcy. Łącznie na 24 miesiące od daty wystawienia dokumentu sprzedaży. Warunki niniejszej gwarancji są określone w Warunkach gwarancji.

Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia i skontrolowania otrzymanego towaru a w przypadku wykrycia wady do niezwłocznego złożenia reklamacji u Sprzedającego w formie pisemnej oraz zaprzestania używania towaru. Jeżeli Kupujący nie zgłosi wady w terminie, traci prawo do odstąpienia od umowy.

W przypadku wadliwego towaru Sprzedający sam zdecyduje, w jaki sposób zaspokoi roszczenia Kupującego, czy poprzez naprawę, wymianę towaru (lub jego wadliwej części) czy też obniżenie ceny. Wszelkie towary zwrócone Sprzedającemu, których nie można naprawić, stają się własnością Sprzedającego. Roszczenia odszkodowawcze są wykluczone.

Kupujący jest zobowiązany zapewnić Sprzedającemu rozsądny czas na usunięcie wad; w przeciwnym razie roszczenia z tytułu rękojmi wygasają. Jeżeli w ustalonym terminie, wyznaczonym proporcjonalnie do wszystkich okoliczności, nie uda się naprawi szkody, Kupujący może odstąpić od umowy lub zażądać obniżenia ceny zakupu. Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli występują tylko drobne wady.

Koszty przesyłki oraz inne koszty wymiany lub zwrotu towaru ponosi Kupujący. Wyraźnie uzgadnia się, że w przypadku wad towaru Kupującemu nie przysługuje prawo do zwrotu kosztów poniesionych w związku z transportem towaru do i od Sprzedającego. Sprzedający nie ponosi również odpowiedzialności za utracone korzyści Kupującego, oraz za inne szkody pośrednie spowodowane wadami towaru.

Kupujący jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania instrukcji obsługi dostarczonej wraz z towarem. W przypadku nieprzestrzegania instrukcji obsługi Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody. Uzgodnione właściwości towaru, które Sprzedający jest zobowiązany zapewnić, wynikają wyłącznie z ustaleń umownych z Kupującym, a nie z pochwał przedmiotu zakupu, reklamy, broszur itp., w tym przypadku Kupującemu nie przysługuje gwarancja prawna. W przypadku nieuprawnionego skorzystania z prawa reklamacyjnego, Kupujący zobowiązany jest do zwrotu wszystkich kosztów poniesionych przez Sprzedającego w wyniku nieuzasadnionej reklamacji, w tym zapłaty za pracę techników w wysokości odpowiadającej wynagrodzeniu za podobne usługi według aktualnego cennika interwencji serwisowych.


7. Prawo Sprzedającego do odszkodowania za używanie towaru

Jeżeli Kupujący zwróci towar z powodu odstąpienia od umowy lub niespełnienia warunków płatności, Sprzedający ma prawo zażąda zapłaty za dotychczasowe użytkowanie towaru, a także zwrotu kosztów przywrócenia go do stanu pierwotnego. Przy obliczaniu odszkodowania z tytułu użytkowania towaru uwzględniany jest stan optyczny i techniczny zwracanego przedmiotu zakupu. Opłata za użytkowanie stanowi najmniej 30% ceny zakupu netto plus dodatkowa opłata za użytkowanie w wysokości 4% całkowitej zapłaty za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy.


8. Ograniczenie odpowiedzialności za szkody

Odpowiedzialność przedstawicieli ustawowych, osób upoważnionych i pracowników Sprzedającego wobec Kupującego jest wykluczona, z wyjątkiem przypadków rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej. Wyraźnie uzgadnia się, że w przypadku powstania szkody w wyniku działań Sprzedającego, nie ponosi on za nie żadnej odpowiedzialności, do czasu pełnej zapłaty ceny za przedmiot świadczenia. Ponadto w przypadku powstania odpowiedzialności cena przedmiotu umowy jest ograniczona.


9. Zastrzeżenie prawa własności towaru

Towar pozostaje własnością Sprzedającego do momentu uregulowania ceny zakupu towaru przez Kupującego, w tym wszystkich związanych z tym należności przysługujących Sprzedającemu.

W przypadku odsprzedaży towaru przed całkowitą zapłatą ceny kupna, Kupujący przeniesie swoją wierzytelność z dłużnika na Sprzedającego, a to w wysokości swoich zobowiązań wobec Sprzedającego. Kupujący jest zobowiązany do pisemnego potwierdzenia Sprzedającemu cesji wierzytelności.

W przypadku ingerencji osób trzecich, zwłaszcza w przypadku przejęcia przedmiotu zakupu, Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Sprzedającego oraz poinformowania osoby trzeciej o zastrzeżeniu prawa własności Sprzedajacego. Kupujący pokrywa wszystkie koszty, które musi ponieść Sprzedający, aby odzyskać przedmiot zakupu. Dopóki trwa zastrzeżenie prawa własności, są sprzedaż, zawieszenie, przeniesienie prawa własności, dzierżawa lub inne zrzeczenie się przedmiotu zakupu dopuszczalne tylko w ograniczonej formie i za uprzednią pisemną zgodą Sprzedającego. W przypadku naruszenia przez Kupującego obowiązków określonych w niniejszym artykule, Sprzedający ma prawo do odstąpienia od umowy. W okresie zastrzeżenia własności Kupujący jest uprawniony do posiadania i używania towaru.


10. Odstąpienie od umowy

Sprzedający może odstąpić od umowy kupna, jeżeli dostawa towaru stanie się niemożliwa, a także jeżeli po potwierdzeniu zamówienia dodatkowo stwierdzi fakty budzące uzasadnione obawy, że oferowany towar nie spełnia warunków prawnych do sprzedaży na wolnym rynku lub nie spełnia warunków bezpieczeństwa, albo towar, którym Sprzedający dysponuje zacznie wykazywać wady nie spowodowane przez Sprzedającego, gdy Sprzedający nie będzie w stanie zapewnić dostawy towaru dobrej jakości.

Niezależnie od innych przyczyn prawnych i umownych, Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli Kupujący podał nieprawdziwe informacje o swojej zdolności kredytowej, wstrzymał płatności lub częściowe spłaty, stał się uczestnikiem postępowania upadłościowego lub sytuacja gospodarcza pogorszyła się do tego stopnia, że nie można wymagać od Sprzedającego, aby dotrzymał warunków umowy.

Zwłoka w dostawie towaru zawiniona przez Sprzedającego jest uważana za drobne naruszenie postanowień umowy. Jeśli Sprzedajacy nie dostarczy towaru nawet w nowym terminie uzgodnionym z Kupującym, Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy, przy czym odstąpienie to musi mieć formę pisemną i musi zostać doręczone Sprzedającemu.

Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od umowy kupna z powodu zwłoki w zapłacie ceny zakupu lub w wyniku powtarzającego się braku kooperacji ze strony Kupującego w dostawie towaru, co w tym przypadku nie wpływa na prawo Sprzedającego do odszkodowania.

Kupujący nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy z powodu zwłoki Sprzedajacego, jeżeli został on poinformowny o tym, że świadczenie wynikające z umowy kupna zostało już wysłane na adres Kupującego.

Jeżeli towar został dostarczony w opakowaniu zniszczonym przez Kupującego oraz został on zwrócony z powodu odstąpienia od umowy i nie można go już sprzedać jako nowego, Sprzedającemu przysługuje odszkodowanie z tytułu utraty wartości towaru, przy czym wysokość utraty wartości ustala się jako różnicę między ceną zakupu, za którą towar został sprzedany oraz ceną zakupu, za którą towar może zosta sprzedany jako używany.

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku dostaw towarów, które zostały wyprodukowane według specyfikacji Kupującego lub które ze względu na swoje właściwości nie mogą zostać zwrócone.


11. Właściwy sąd i obowiązujące prawo

Strony umowy uzgadniają wyłączną jurysdykcję sądów czeskich. Stosunek prawny między stronami umowy podlega prawu czeskiemu. Kupującemu nie przysługuje prawo do jednostronnego potrącenia jakichkolwiek wierzytelności z roszczeń Sprzedającego. Prawa i obowiązki stron umowy, które nie zostały wyraźnie uregulowane w Umowie lub w niniejszych Warunkach Handlowych, podlegają czeskim przepisom prawnym. Wyklucza się zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

Kupującemu nie przysługuje prawo do przeniesienia wierzytelności jakichkolwiek praw i roszczeń wynikających z Umowy na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego.


12. Reklamacje i postanowienia końcowe

Sprzedający zapewnia Kupującego obsługę reklamacji pod adresem elektronicznym prodej@igm.cz. Sprzedający prześle informację o rozstrzygnięciu reklamacji na adres e-mailowy Kupującego.

Sprzedający jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie licencji handlowej. Udzielania zezwoleń na handel dokonuje właściwy organ ds. zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, który ma prawo kontrolować, czy działalność jest prowadzona w sposób prawidłowy. Nadzór nad obszarem ochrony danych osobowych sprawuje Urząd Ochrony Danych Osobowych. Czeska Inspekcja Handlowa w ograniczonym zakresie nadzoruje również zgodność z ustawą nr 634/1992 Sb. o ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami przepisów prawnych.

Sprzedający oświadcza, że ??wszystkie dane osobowe (zwane dalej „danymi”) są traktowane jako poufne i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedajacego danych pozyskanych w związku ze stosunkiem umownym, tj. danych podanych w zamówieniu w celach marketingowych i biznesowych oraz może je w tych celach udostępniać podmiotom trzecim współpracującym ze Sprzedającym, ale za poszanowaniem obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy nr. 101/2000 Sb. o ochronie danych osobowych. Ta zgoda Kupującego może zostać w każdej chwili odwołana. Szczegóły dotyczące tej problematyki są dostępne na stronie internetowej Sprzedającego.

Umowa zawierana jest w języku czeskim oraz w wersjach językowych sklepu internetowego. Wszystkie tłumaczenia na języki obce mają jedynie charakter informacyjny, a w przypadku rozbieżności między wersją czeską a tłumaczeniem, pierwszeństwo ma wersja czeska, z wyjątkiem kwoty i waluty opłat administracyjnych.


13. Znaki towarowe, patenty i własność intelektuálna

Kupujący wyraźnie przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że przez zawarcie umowy kupna i jej późniejszą realizację, nie nabywa żadnych praw do jakiegokolwiek patentu, znaku towarowego, nazwy handlowej (firmy), loga ani żadnego innego przedmiotu własności intelektualnej lub przemysłowej będącego własnością lub używanego przez Sprzedającego.

Sprzedający zastrzega sobie wszelkie prawa do całej własności intelektualnej, w tym tekstów, obrazków, ilustracji, znaków towarowych, grafik i wyposażenia na swojej stronie internetowej oraz w katalogach, a także wszelkiej korespondencji, którą Kupujący otrzyma od Sprzedającego. Są one chronione prawami autorskimi i umowami i należą do Sprzedającego lub jego dostawców.

Wszelka korespondencja między Sprzedającym a Kupującym ma charakter osobisty i poufny i tak należy ją traktować. Oznacza to, że nie może być publikowana ani rozpowszechniana w całości, w części ani w formie zbiorczej bez uprzedniej pisemnej zgody.

Kupujący zobowiązuje się nie podejmować ani nie zezwalać na jakiekolwiek działania, które mogłyby w jakikolwiek sposób zaszkodzić reputacji Sprzedającego lub negatywnie wpłynąć na prawa, ważność lub wartość przedmiotów własności intelektualnej lub przemysłowej, które są jego własnością lub są przez niego używane lub są przedmiotem zakupu na podstawie umowy kupna.


14. Inne

Wszelkie zmiany niniejszych Warunków muszą mieć formę pisemną, aby były skuteczne. Od wymogu formy pisemnej można odstąpić również tylko w formie pisemnej.

Sprzedający jest uprawniony do przeniesienia wszelkich praw i obowiązków, również tych wynikających z niniejszych warunków, na upoważnionego autoryzowanego dystrybutora i do zwolnienia się ze swoich zobowiązań. W związku z tym przeniesieniem zmienia się również miejsce wykonania świadczenia na siedzibę autoryzowanego dystrybutora. Kupujący musi zostać o tym niezwłocznie poinformowany.

Nieważność lub nieskuteczność niektórych przepisów nie powoduje nieskuteczności lub nieważności pozostałych przepisów.

Kupujący wyraźnie oświadcza, że ??dokładnie zapoznał się z niniejszymi Warunkami handlowymi i warunkami gwarancji, oraz że je rozumie. Niniejsze Warunki handlowe wchodzą w życie z dniem 16.1.2019 i całkowicie anulują poprzednie warunki.

  • IGM nástroje a stroje s.r.o.
  • V Kněžívce 201, CZ-25267 Tuchoměřice
  • T: +420 220 950 910
  • E: prodej@igm.cz

Aktualne warunki handlowe dla podwykonawców można pobrać tutaj w formacie PDF