Aktywator CA, 150 ml, spray
Aktywator CA, 150 ml, sprayAktywator CA, 150 ml, spray

Aktywator CA, 150 ml, spray


Cena katalogowa
28.11 zł
34.58 zł z Vat

Dostępność w magazynie:
Magazyn wysyłkowy (dostawa w ciągu 2-3 dni)
Nie
Ten towar jest w drodze od dostawcy do naszego magazynu wysyłkowego. Po sprawdzeniu i przjęciu na stan, towar będzie gotowy do wysyłki lub odbioru osobistego w sklepie.
72 szt

Kod
154-KAV56.9958.CZ

51


Zaloguj się i obserwuj dostępność


• Aktywator przyspieszający utwardzanie szybkoschnących klejów CA
• Odpowiedni do klejów Titebond Instant


Aktywator CA do szybkoschnących klejów cyjanoakrylowych (CA) w opakowaniu aerozolowym 150 ml. Służy do przyspieszenia utwardzania szybkoschnących klejów Titebond Instant i innych klejów, w warunkach niesprzyjających ich naturalnemu utwardzaniu: w suchym środowisku, w niskich temperaturach, przy klejeniu materiałów nieaktywnych lub przy nakładaniu grubej warstwy kleju. Produkt nie może być stosowany do klejenia materiałów nieodpornych na działanie rozpuszczalników organicznych (np. styropianu).

Stosowanie: aktywator nanosi się z odległości 20-25 cm na czyste i suche powierzchnie, optymalny zakres temperatur pracy to +10°C do +30°C.
Możesz go stosować na jeden z dwóch podstawowych sposobów:

Małe części: Nałóż aktywator na jedną klejoną powierzchnię i pozostaw do wyschnięcia (pozostaje aktywny przez kilka godzin). Następnie nałóż klej na drugą powierzchnię kontaktu i sklej części.

Duże części: Nanieś klej na jedną powierzchnię stykową, dociśnij części do siebie i miejsce połączenia spryskaj aktywatorem.

Przechowywanie: w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w chłodnym, suchym i ciemnym miejscu (w temperaturze od +5°C do +25°C). Nie wystawiać na działanie temperatury poniżej +2°C.

Okres przydatności: Przy dotrzymaniu prawidłowych warunków przechowywania, w nieotwartym, oryginalnym opakowaniu, produkt posiada gwarancję trwałości przez 1 rok przy zachowaniu wyżej wymienionych właściwości produktu.

Produkt zawiera substancje sklasyfikowane jako niebezpieczne w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1272/2008.
 


Niebezpieczeństwo:

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H222    Skrajnie łatwopalny aerozol.
H229    Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
H302    Działa szkodliwie po połknięciu.
H336    Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H411    Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożnościP102 Chronić przed dziećmi.
P210    Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P211    Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
P251    Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
P261    Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
P271    Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
P304+P340    W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
P410+P412    Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C.
P501    Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych.


Titebond Instant Thin Klej Szybkoschnący - 59ml
Kod: 123-6201
59.92 zł
73.70 zł z Vat
Titebond Instant Medium Klej Szybkoschnący - 59ml
Kod: 123-6211
59.92 zł
73.70 zł z Vat
Titebond Instant Thick Klej Szybkoschnący - 59ml
Kod: 123-6221
59.92 zł
73.70 zł z Vat
Titebond Instant Gel Klej Szybkoschnący - 59ml
Kod: 123-6231
73.08 zł
89.89 zł z Vat
Dokumenty w aktualnej pozycji:
    Może Państwa zainteresować